Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Dữ liệu đầu tư

Tổng hợp các thông tin chính sách, quy trình thủ tục hành chính, các tài liệu tham khảo Kinh tế - Xã hội của tỉnh Hà Giang hỗ trợ các Nhà đầu tư vào tỉnh Hà Giang.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định ban hành mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Thủ tục hành chính quy định một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính,sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính của ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tực hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ của ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế và bị bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thông báo thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019

Nghị quyết hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Quyết định Ban hành Quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2019

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2018

Niêm Giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015

Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020 tầm nhìn 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao và văn hóa Hà Giang

List of projects calling for investment in Ha Giang period 2017-2020

Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020