Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Dữ liệu đầu tư

Tổng hợp các thông tin chính sách, quy trình thủ tục hành chính, các tài liệu tham khảo Kinh tế - Xã hội của tỉnh Hà Giang hỗ trợ các Nhà đầu tư vào tỉnh Hà Giang.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai của ngành Tài nguyên và Tôi trường áp dụng trên đạ bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ Lĩnh vực đầu tư bằng vốn hộ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hộ kinh doanh của ngành KH&ĐT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định ban hành mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Thủ tục hành chính quy định một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính,sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ của ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính của ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tực hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ của ngành Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế và bị bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thông báo thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Danh mục thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9.2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021

Chính sách ưu đãi đầu tư

Nghị quyết số Số: 09/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Giang

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2021

Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2020

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2019

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2018

Niêm Giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016

Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Phương Tiến, khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch tại thôn Nà Vìn, Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch tại ngã ba Tráng Kìm, huyện Quản Bạ

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sông Nho Quế huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu, khu ven đô Phương Độ (phân khu 8) theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu, khu ven đô Phương Thiện (phân khu 7) theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu, khu ven đô Ngọc Đường (phân khu 5) theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị Ngọc Hà (phân khu 4) theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu, khu đô thị Nguyễn Trãi (phân khu 2) theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020 tầm nhìn 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao và văn hóa Hà Giang

Quyết định phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023

Hà Giang Tiềm năng - Hợp tác và phát triển

Môi trường đầu tư của tỉnh Hà Giang

Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Hà Giang

Dự kiến chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2021

List of projects calling for investment in Ha Giang period 2017-2020

Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020