Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư để vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình làm thủ tục đầu tư và triển khai dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
- Trụ sở chính của Trung tâm: số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm

2.1. Về xúc tiến đầu tư:

- Tham mưu cho giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án xúc tiến đầu tư và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư: Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, báo cáo; tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, các đoàn khảo sát, nghiên cứu trong và nước ngoài…;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành trang thông tin điện tử phục vụ cho các hoạt động xúc tiến đầu tư: Thu thập, hệ thống hóa các số liệu; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, hàng hóa, thị trường và cơ hội đầu tư của tỉnh;

- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư;

- Xây dựng các ấn phẩm, bản tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư và phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp;

- Tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong và nước ngoài;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.2. Tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư:

- Làm đầu mối tiếp đón, tổ chức tiếp xúc ban đầu với các nhà đầu tư, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn cơ hội đầu tư;

- Tổ chức hoặc phối hợp đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; các kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Cung cấp các dịch vụ về tư vấn và xúc tiến đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đầu tư theo quy định của pháp luật; hỗ trợ giải quyết các thủ tục hình thành và triển khai dự án đầu tư (ngoài ngân sách, ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); hướng dẫn và hỗ  trợ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư…

2.3. Tham gia và tư vấn cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tư vấn về các cơ chế, chính sách và giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh và đề xuất cải cách quy trình, thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.4. Quản lý số người làm việc, tài sản, tài chính về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan quản lý;

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn của Trung tâm

- Tham mưu cho Giám đốc Sở văn bản lấy ý kiến, họp tư vấn, khảo sát thực địa khi thực hiện hồ sơ dự án. Trực tiếp phối hợp với các đơn vị trong Sở và liên hệ với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố để hoàn thiện dự án đầu tư. Báo cáo Giám đốc Sở những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, khi thực hiện dự án để xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đề nghị các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền của Tỉnh cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của Tỉnh.

- Được tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.