Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 4/8/2020 về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020

Tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 4/8/2020  về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 với mục tiêu : Nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, quyết liệt cải cách hành chính nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp theo các tiêu chí sau: (1) Chi phí gia nhập thị trường thấp; (2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; (3) Môi trường kinh doanh minh bạch và công khai; (4) Chi phí không chính thức thấp; (5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; (6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; (7) Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; (8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao; (9) Chính sách đào tạo lao động tốt; (10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và duy trì được an ninh trật tự. Trong đó mục tiêu cụ thể : Phấn đấu chỉ số PCI tỉnh Hà Giang năm 2020 thuộc nhóm khá trong cả nước (thuộc tốp 40-50/63 tỉnh, thành phố); Tiếp tục duy trì, nâng cao các chỉ số thành phần có mức xếp hạng tăng; tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có mức xếp hạng giảm (dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tính minh bạch và thiết chế pháp lý) và thuộc nhóm xếp hạng trung bình (đào tạo lao động, chi phí không chính thức).

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 36/36 đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch trên. Các sở ban, nghành đưa ra các giải pháp cụ thể của từng đơn vị đảm bảo bám sát với từng chỉ tiêu và  phân công trách nhiệm, vai trò người đứng đầu và giữa các phòng/đơn vị trực thuộc để có cơ sở kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện trong năm 2020.