Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Một số hoạt động dịch vụ của Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư

1. Tư vấn, cung cấp thông tin cần thiết (miễn phí) theo quy định của Pháp luật cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về:
- Lĩnh vực đầu tư, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế chính sách và các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.
- Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Cung cấp các dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về:
- Lập hồ sơ dự án đầu tư ( báo cáo xin chấp thuận Chủ trương đầu tư và hồ sơ dự án đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư…); Lập Hồ sơ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.
- Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp
- Các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của Tỉnh và  nhiệm vụ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.