Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Tình hình KT- XH tỉnh Hà Giang tháng 5/2019

I. Tình hình KT- XH tỉnh Hà Giang tháng 5/2019

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp:

Các địa phương đã kết thúc gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Xuân, tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và chuẩn bị cho thu hoạch các loại cây trồng sớm trong vụ. Diện tích gieo trồng lúa vụ Xuân ước đạt 9.235 ha; tính đến nay, các huyện vùng thấp đang bắt đầu thu hoạch trà lúa sớm, diện tích đã thu hoạch ước đạt 465 ha, năng suất bình quân chung ước đạt 57,53 tạ/ha, tăng 0,05 tạ/ha so với cùng vụ năm trước. Diện tích ngô gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 44.114 ha; diện tích đã thu hoạch ước đạt 1.575 ha; năng suất ước 34,8 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha. Diện tích đậu tương gieo trồng 5.705 ha; lạc 6.043 ha. Cùng với đó, nhân dân đang tích cực triển khai sản xuất vụ Mùa, tiến độ được đảm bảo và đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Công tác trồng rừng được triển khai thực hiện tốt, từ đầu năm đến nay đã trồng được 2.202,2 ha; trong đó, diện tích trồng theo kế hoạch giao là 478,1 ha, đạt 31,1% kế hoạch; dân tự trồng 1.719,1 ha. Công tác tuần tra bảo vệ rừng được tăng cường, đã phát hiện 28 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp. Kết quả khai thác, tận thu, tận dụng gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong tháng đạt 2.052,562 m3.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác quy tụ dân cư

Các huyện, thành phố tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, huy động được 1,57 tỷ đồng, nhân dân hiến 27.658 m2 đất, đóng góp 17.899 ngày công lao động; đã làm mới 19,2 km đường bê tông các loại, xây dựng 20 phòng học, 02 nhà văn hóa thôn. Kết quả thực hiện nâng tiêu chí nông thôn mới năm 2019 theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 12/02/2019: Trong tháng thực hiện tăng được 07 tiêu chí. Tuy nhiên tổng số tiêu chí giảm so với tháng trước là 5 tiêu chí. Nguyên nhân giảm do áp dụng vào bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2016-2020 thì một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2017 bị giảm tiêu chí.

Công tác quy tụ, bố trí dân cư được các huyện, thành phố tích cực triển khai. Đến nay đã thực hiện được 1.659/3.269 hộ (đạt 50,7%); trong đó: đợt 1 thực hiện 1.593/2.148 hộ (đạt 74,2%), đợt 2 thực hiện 66/1.121 hộ (đạt 6%). Về kinh phí đã thực hiện giải ngân được 14,879 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 tăng 39,67% so với tháng trước, tăng 1,15% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 5 tháng đầu năm giảm 1,57% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng có chỉ số tăng so với tháng trước nhưng vẫn giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm có giá trị sản xuất trong tháng tăng so vơi cùng kỳ như: Chè chế biến tăng 2,1%; bột giấy các loại tăng 7,5%; điện thương phẩm tăng 6,6%; nước máy sản xuất tăng 3,4%...Bên cạnh đó có một số sản phẩm có sản lượng giảm so với cùng kỳ như: Quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết giảm 7,9%; quặng sắt và tinh quặng sắt đã nung kết giảm 33,4%; đá xây dựng giảm 10,8%; bê tông tươi trộn sẵn giảm 18,2%... Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh) ước đạt 320,1 tỷ đồng, tăng 39,12% so với tháng trước, tăng 3,82% so với cùng kỳ; tính chung 5 tháng đầu năm ước thực hiện 1.197,5 tỷ đồng, giảm 0,41% so với cùng kỳ. Theo giá thực tế ước đạt 500,1 tỷ đồng, tăng 43,29% so với tháng trước, tăng 4,41% so với cùng kỳ; tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 1.885,3 tỷ đồng, tăng 0,29% so với cùng kỳ.

3. Về thực hiện vốn đầu tư

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2019 ước 149,9 tỷ đồng, tăng 9% so với tháng trước và tăng  61,3% với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 20/05/2019 giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 (bao gồm cả nguồn vốn được phép kéo dài) là 1.020,9 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch; trong đó: Nguồn vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 47,3 tỷ đồng, đạt 16%; nguồn vốn năm 2019 là 797,9 tỷ đồng, đạt 33%; nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư 160 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch; nguồn vốn ODA 15,7 tỷ đồng, đạt 4%. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân cao như: nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 52%; vốn bố trí khó khăn cho doanh nghiệp 96%; nguồn vốn đầu tư trong cân đối 2019 đạt 47%. Tuy nhiên một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp như nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới đạt 3%; một số nguồn vốn kéo dài chưa giải ngân được.

4. Tài chính, tín dụng

- Về thu – chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 986 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 7.418 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 138 tỷ đồng, NSĐP hưởng 7.280 tỷ đồng). Trong đó, thu NSNN trên địa bàn tháng 5 ước đạt 116 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 669 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch tỉnh giao, so với 5 tháng đầu năm 2018 giảm 0,94% tương đương 6 tỷ đồng. Chi ngân sách ước đạt 943 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng ước đạt 5.621 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển thuộc kế hoạch vốn 2019 đạt 903 tỷ đồng; chi thường xuyên 3.693 tỷ đồng; chi từ nguồn thu chuyển nguồn 975 tỷ đồng.

- Về hoạt động tín dụng: Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đến 31/05/2019 đạt 21.087 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 11.382 tỷ đồng, riêng trong tháng huy động được 225 tỷ đồng. Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 20.567 tỷ đồng, tăng 247 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 543 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân trên 80 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất; tổng dư nợ của ngân hàng ước đạt 2.815 tỷ đồng, riêng trong tháng tăng 12 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm tăng 164 tỷ đồng.

5. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Hoạt động thương mại và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ do nhu cầu mua sắm đồ dùng, thiết bị gia đình, dịch vụ hàng hóa mùa hè tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 862,4 tỷ đồng, tương đương so với với tháng trước, tăng 16,35% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 5 tăng 1,05% so với tháng trước, tăng 0,63% so với cùng kỳ; bình quân 5 tháng đầu năm tăng 1,94% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5 giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước; ước đạt 19,66 triệu USD, giảm 65,8% so với tháng trước, giảm 17,9% so với cùng kỳ; trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 14,62 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 5,04 triệu USD. Tổng số thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 15 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng ước đạt 65,7 tỷ đồng.

- Về hoạt động vận tải: Doanh thu vận tải, bốc xếp trong tháng ước 52,8 tỷ đồng, đưa doanh thu 5 tháng đạt 255,1 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng vận chuyển hành khách ước 246,5 nghìn người, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hành khách luân chuyển ước 37,4 triệu người.km, tăng 19,6%. Khối lượng hàng hoá vận chuyển ước 203,9 nghìn tấn, tăng 9,8%; khối lượng hàng hoá luân chuyển ước 9,5 triệu tấn.km, tăng 11,7%.

-  Về hoạt động du lịch: Tổ chức khảo sát xây dựng một số tuyến, điểm du lịch như: Tuyến “Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mùa nước đổ”, tuyến du lịch Hà Giang kết nối với các vùng di sản Việt Bắc, điểm du lịch chuyên đề địa chất tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong tháng, lượng khách du lịch đến với Hà Giang là 146.325 lượt người (khách quốc tế 19.705; khách nội địa 126.620), so với tháng trước tăng 20,4%, so với cùng kỳ năm trước tăng 27%; doanh thu ước đạt 157,5 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm thu hút 559.852 lượt khách, đạt 43,1% kế hoạch.

6. Phát triển DN, HTX và thu hút đầu tư

- Thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư là 13,634 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm cấp mới cho 19 dự án với tổng vốn 1.969,572 tỷ đồng, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án lĩnh vực thủy điện, trồng rừng, dược liệu, khoáng sản...

- Thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 15 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 70,61 tỷ đồng; tuy nhiên có 03 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động, 02 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc giải thể. Lũy kế 5 tháng đầu năm có 72 doanh nghiệp và 29 đơn vị trực thuộc thành lập mới; 60 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 09 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc giải thể. Toàn tỉnh hiện có 2.341 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.814 doanh nghiệp và 527 đơn vị trực thuộc). Số HTX thành lập mới trong tháng là 04 (từ đầu năm đến nay có 14 HTX thành lập mới; 03 HTX giải thể), nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 634 HTX.

- Đẩy mạnh giải quyết vướng mắc của các dự án trọng điểm thu hút đầu tư như dự án chế biến bò sữa của tập đoàn TH, Công ty dược liệu Bông Sen Vàng, Công ty Hào Hưng... Tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất đầu tư đối với dự án nghỉ dưỡng của công ty Hoa Sao, dự án của công ty Cổ phần tập đoàn PSD, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Rà soát các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Giang và các xã thuộc huyện Vị Xuyên giáp ranh thành phố để cập nhật vào đồ án quy hoạch đô thị thành phố Hà Giang đến năm 2030. Xây dựng cổng thông tin điện tử khởi nghiệp theo Kế hoạch số 100/ KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND về Quy chế hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh.

7. Về quản lý tài nguyên - môi trường; hoạt động khoa học – công nghệ

- Tài nguyên và môi trường: Thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đối với 02 hồ sơ, dự án với diện tích 0,89 ha. Thực hiện dự án xây dựng bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, đã triển khai mời thầu theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ các huyện, thành phố. Cấp 03 giấy phép thăm dò khoáng sản; 02 giấy phép khai thác khoáng sản. Triển khai thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về đất đai của các đơn vị được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang.

- Khoa học và công nghệ: Ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 cho 33 tác giả và 204 đồng tác giả. Tổ chức thẩm định 01 dự án; nghiệm thu 03 đề tài, dự án; kiểm tra tiến độ thực hiện 02 đề tài, dự án. Tham gia ý kiến thẩm định công nghệ 08 dự án đầu tư. Tổ chức 05 lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại huyện Bắc Quang cho 200 học viên. Hướng dẫn 01 đơn vị xây dựng nhãn hiệu tập thể. Hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020.

8. Giao thông, xây dựng

- Giao thông: Làm tốt công tác bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường quan trọng như QL279; QL4C; QL34; QL4; đường cột cờ Quốc gia Lũng Cú; các tuyến đường tỉnh và đường huyện. Thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, cầu, đặc biệt là các tuyến đường vùng cao, vùng sâu; kịp thời xử lý các điểm sạt lở, tiềm ẩn tai nạn giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt 2,922 tỷ đồng, giải ngân 13,208 tỷ đồng.

- Xây dựng: Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu 02 đưa công trình vào sử dụng; Cấp phép xây dựng cho 01 hồ sơ. Rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Hà Phương và quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Hoàn thiện phương án đề xuất điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

9. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

- Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2018-2019 và hướng dẫn các trường tổ chức tổng kết năm học 2018-2019. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 – 2025. Tổ chức chấm thi và xét duyệt kết quả thi Nghề phổ thông. Tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2019; tiếp tục hướng dẫn, tổ chức công tác thi THPT quốc gia.

- Công tác y tế: Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì thực hiện tốt, đã thực hiện khám chữa bệnh cho 114.768 lượt người; số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin là 884 trẻ (lũy kế từ đầu năm 4.502 trẻ, đạt 26,9% kế hoạch). Tổng số sinh trong tháng là 1.074 (lũy kế từ đầu năm 7.546 trẻ), tỷ lệ sinh con thứ ba chiếm 11,4%. Thực hiện công tác truyền thông an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và cộng đồng được 313 buổi/3.106 lượt người nghe. Đã tổ chức kiểm tra, thanh tra 12 cuộc đối với 591 đối tượng, phát hiện 73 cá nhân vi phạm, xử phạt hành chính 02 cơ sở.

- Hoạt động văn hóa, thể thao: Xây dựng kế hoạch và đã mở lớp truyền dạy bí quyết và tổ chức thực hành di sản “Nghi lễ Then của người Tày” và “Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn” tại huyện Bắc Quang và Quang Bình. Tham gia hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình CVĐC toàn cầu Unesco” tại Cao Bằng. Triển lãm Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và  kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh tại huyện Bắc Mê. Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trên địa bàn thành phố Hà Giang năm 2019. Tổ chức giải thể thao dân tộc (đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co) tỉnh Hà Giang.

- Hoạt động thông tin – truyền thông: Xây dựng và đôn đốc triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các sự kiện, lễ hội; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Xuyên, Đồng Văn; công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Tiến hành xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp độ II trên địa bàn tỉnh.

- Công tác đảm bảo an sinh xã hội và chính sách dân tộc:  Giải quyết chế độ trợ cấp mới phát sinh cho 40 đối tượng người có công và thân nhân; giải quyết chế độ khác cho 108 đối tượng. Tổ chức đưa đối tượng người có công và thân nhân đi điều dưỡng tập trung tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thẩm định Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 của các huyện Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Đồng Văn, Yên Minh. Triển khai mô hình cung cấp dịch vụ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng xanh khảo sát đời sống, tình hình mua bán người tại huyện Quản Bạ. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III huyện Vị Xuyên. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTG ngày 12/4/2019 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2025”.

- Công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm: Tổ chức 15 Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm; Giải quyết cho 111 dự án vốn vay quỹ quốc gia về việc làm, số tiền 5,208 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 206 lao động; Tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho 4.593 người; Ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 109 người; Tiếp tục duy trì đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp giáo dục nghề nghiệp cho 1.884 người. Tuyển mới đào tạo cho 1.190 người.

10. Công tác cải cách hành chính

- Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh. Xây dựng báo cáo tự đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2018. Tính đến ngày 24/5/2019 đã thực hiện ban hành 28 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính theo đúng quy định, trong đó thực hiện rút ngắn trên 30 % thời gian giải quyết so với quy định đối với 299 thủ tục hành chính, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 286 thủ tục hành chính, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 86 thủ tục hành chính.